NGẮM LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ TRONG LỄ KHAI TRƯƠNG COLLINS EDU

Ngày 20/09/2020, Trung tâm Anh ngữ Collins Edu chính thức Khai trương cơ sở đầu